Home|หน้าแรก

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ ...

View on Facebook

ขอแสดงความยินดีกับ ครูสกล ธรรมวงศ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ
ที่มา www.pmca.or.th/thai/?p=1606
...

View on Facebook

www.youtube.com/watch?v=o75bLuQigbw
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 154 รูปในอัลบั้ม: การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 32 รูปในอัลบั้ม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 138 รูปในอัลบั้ม: การประเมินคุณภาพการศึกษา ...

View on Facebook

ข้อสอบม.6

08_Vector 09_ComplexNumber 10_Combination 11_Probabilit …

Read more

ข้อสอบตรีโกณ ม.5

03_Trigonometry   ให้เป็นการบ้าน ม.5 วันศุกร์นี้ 06_Rea …

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax