นางศันสนีย์  ไคล้คง
หัวหน้า งานบริหารระดับชั้น

นายประยงค์  อภิเมธีธำรง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีหน้าที่

  1. นิเทศ กำกับติดตามการเข้าแถวของนักเรียนในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  2. กำกับติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  3. ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนในการเยี่ยมบ้านนักเรียนและส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน
  4. กำกับดูแลความสะอาดห้องเรียนและรักษาวัสดุ คระภัณฑ์ในห้องเรียนให้คงอยู่สภาพเรียบและปลอดภัย
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
  6. สรุป รายงานผลการดำเนินการงานระดับชั้น