นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์
หัวหน้างาน กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตร

มีหน้าที่

  1. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนทั้งส่วนราชการและงานชุมชนทั่วไปหน้าที่และความรับผิดชอบ
  2. จัดครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยงานที่ร้องขอ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
  3. ควบคุม ดูแล ติดตาม คณะบุคคลที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
  4. ประสานงานกับการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี วันเข้าพรรษา ประเพณีบุญเดือนหก  วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันขึ้นปีใหม่
  5. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  6. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย