นายสุนันท์  กลางพระเนตร
หัวหน้า งานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และงานสารวัตรนักเรียน

มีหน้าที่

  1. กำกับติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลว่าด้วยระเบียบควบคุมความประพฤตินักเรียน  พุทธศักราช  2550 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2พ.ศ. 2557)  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558)
  2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
  3. ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพัฒนาสังคมฯ ออกตรวจตามแหล่งบันเทิง  โรงบิลเลียดสนุกเกอร์ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกมส์  และสวนสาธารณะ ฯลฯ
  4. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
  6. ทำหน้าที่ช่วยเหลือครูเวรประจำวันด้านรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
  7. ออกตรวจตราสถานการณ์หน้าโรงเรียน และท่ารถในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
  8. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุกสัปดาห์เพื่อรายงานสถานการณ์ที่ได้พบเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  9. ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียนให้เป็นรูปธรรม
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย