นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม
หัวหน้า งานสภานักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย

มีหน้าที่

  1. วางแผนดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน โดยใช้ระบบกลุ่มในการดำเนินงาน
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนให้ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด
  3. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย