นายสุริยวงค์  ชัยวิชา
หัวหน้า งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

มีหน้าที่

  1. รวบรวมและเก็บข้อมูลประวัตินักเรียนทุกคนทุกด้านให้เป็นระบบปัจจุบัน
  2. บันทึกข้อมูลความประพฤตินักเรียนตลอดจนการหักคะแนนหรือเพิ่มคะแนนพฤติกรรมให้เป็นปัจจุบัน
  3. ประสานกับงานบริหารระดับชั้นในการบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนและแจ้งให้หัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ และครูที่ปรึกษาทราบทุกเดือน
  4. แจ้งคะแนนพฤติกรรมนักเรียนทุกเดือน
  5. สำรวจและจัดทำข้อมูลนักเรียนลงในระบบโปรแกรมสแกนบัตรลงเวลามาเรียน
  6. จัดทำแบบสำรวจเวลาเข้าเรียนของนักเรียนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  7. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย