นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
หัวหน้า งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และ To be  number one

มีหน้าที่

  1. วิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนางานโครงการ To  be  number  one  โครงการป้องกันโรคเอดส์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเอดส์  ตามแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา
  2. รวบรวมข้อมูลสมาชิกชมรม To be number one
  3. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดำเนินการช่วยเหลือตลอดจนการส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา
  4. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
  5. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย