นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
หัวหน้า งานบริหารคณะสี

มีหน้าที่

  1. จัดเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำสัปดาห์ให้กับครูที่ปรึกษาประจำคณะ
  2. นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในคณะ
  3. กำกับ ติดตาม ดูแลความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
  4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติตามระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักเรียน พุทธศักราช 2550 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2     พ.ศ. 2557)  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558)
  5. สรุป รายงานผลการปฏิบัติงาน
  6. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย