นางศันสนีย์  ไคล้คง
หัวหน้า งานบริหารระดับชั้น

มีหน้าที่

  1. นิเทศ กำกับติดตามครูที่ปรึกษาในการควบคุมแถวการทำกิจกรรมหน้าเสาธงและการ      โฮมรูม
  2. กำกับติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน หนีเรียน มาสาย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  3. ประสานกับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา และส่งเสริมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
  4. พิจารณาลงโทษนักเรียน หักคะแนนพฤติกรรม ตามระเบียบของโรงเรียน
  5. สรุป รายงานผลการดำเนินการงานระดับชั้น
  6. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย