นางสาวกรกช  กุนา
หัวหน้า งานธนาคารโรงเรียน

มีหน้าที่

  1. ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน (นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่)
  2. ตรวจสอบการเงินให้ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานในวันที่เปิดทำการ
  3. ตรวจสอบเอกสารการเบิก – ถอนเงินธนาคารโรงเรียน
  4. นำเงินสดไปฝากที่ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ ในวันที่มีการปิดระบบบัญชี
  5. นำส่งรายงานประจำวัน, รายงานประจำเดือน ที่ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ
  6. สรุป รายงานผลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนทุกเดือน
  7. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ
  8. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนฝากเงิน