นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์
หัวหน้า งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีหน้าที่

  1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
  2. จัดอบรมปลูกฝังระเบียบวินัย และมารยาทต่างๆ ให้แก่นักเรียน
  3. จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 ทุกปีการศึกษา
  4. ประสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น/หน่วยงานภายนอกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
  5. กำกับติดตามควบคุมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่เสมอ
  6. สรุป รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย