การแต่งกายชุดนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                    

การแต่งกายชุดพละ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                      

การแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย