นักเรียนที่ทำความดีหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง ชมเชย เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ชนะการประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ หรือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไปซึ่งสมควรให้คะแนนความประพฤติในแต่ละปีการศึกษาการพิจารณาเพิ่มคะแนนความประพฤติ มีเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้มีอำนาจเพิ่มคะแนน
เพิ่มครั้งละ 5 – 10 คะแนน เป็นอำนาจของครูที่ปรึกษาและครูทั่วไป
เพิ่มครั้งละ 5 – 30 คะแนน เป็นอำนาจของครูหัวหน้าระดับและหัวหน้าคณะ
เพิ่มครั้งละ 5 – 100 คะแนน เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
2. พฤติกรรมของนักเรียน
2.1 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ได้แก่
– เก็บของมีค่าราคาต่ำกว่า 100 บาท
– มีความเสียสละช่วยเหลือครู
– บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน เช่น เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนกิจกรรมรณรงค์เรื่องความสะอาด ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.2 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน ได้แก่
– เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน หรือช่วยเหลืองานโรงเรียน
– เก็บของมีค่าราคาตั้งแต่ 100 – 1,000 บาท
2.3 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ได้แก่
– มีความเสียสละช่วยเหลือครู/วัน
– ร่วมประกวด/แข่งขัน ทั้งในและนอกโรงเรียน
– เก็บของมีค่าราคาตั้งแต่ 1,001 – 5,000 บาท
– ได้รับการประเมินจากครูที่ปรึกษาให้เป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนดีเยี่ยมประจำภาคเรียน
– เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ครั้ง
2.4 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ได้แก่
– ผ่านการประเมินเครื่องแบบนักเรียนและทรงผม/ครั้ง
– ช่วยเหลือครูให้รู้เบาะแสนักเรียนผู้กระทำความผิดต่อสิ่งเสพติด การพนันการลักขโมยและทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน
– เป็นกรรมการคณะสีและกรรมการผู้ตัดสินกีฬาภายใน/กีฬาสถาบัน
2.5 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ได้แก่
– ชนะเลิศการประกวดห้องเรียน
– ชนะเลิศประกวด/แข่งขันระดับโรงเรียน
– มีหลักฐานเอกสารช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการเรียนดีขึ้นต่อ 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา
– เก็บของมีค่า 5,000 บาทขึ้นไป
– เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม/เข้าค่าย/สัมมนา
2.6 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน ได้แก่
– เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมีเอกสารรับรอง
– เข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดและมีเอกสารรับรอง
– คณะกรรมการนักเรียนตลอดปีการศึกษา
– เป็นหัวหน้าห้อง และเป็นกรรมการห้องเรียน
– ช่วยงานดนตรี ดุริยางค์ตลอดปีการศึกษา
2.7 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน ได้แก่
– ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและมีเอกสารรับรอง
– ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับจังหวัดและมีเอกสารรับรอง
– ช่วยเหลืองานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอผลงานปรากฏชัด
– เข้าค่ายฝึกทักษะตลอดปีการศึกษา
2.8 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 70 คะแนน ได้แก่
– ได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันระดับภาค
– ช่วยเหลืองานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำผลงานดีเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
– เข้าค่ายที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
2.9 พฤติกรรมของนักเรียนที่สมควรเพิ่มคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ได้แก่
– เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
– ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับประเทศและมีเอกสารรับรอง
– ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติและมีเอกสารรับรอง
– บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ที่จัดโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น
– ได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงานภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลของคะแนนความประพฤติที่รับเพิ่ม
1. นักเรียนที่รับคะแนนความประพฤติรวม 200 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรนักเรียนคนดี ศรีเหลืองแดง ประเภทผู้มีระเบียบวินัยดีเด่นประจำปีการศึกษานั้น ๆ
2. นักเรียนคนใดรับเกียรติบัตรคนดีศรีเหลืองแดงติดต่อกัน 3 ปี มีคะแนนความประพฤติ500 คะแนน ขึ้นไป โดยไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติ จะได้รับโล่เกียรติยศให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ระเบียบนี้