บทกำหนดโทษ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกำหนดการลงโทษดังนี้
ลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 35 ง. : 26 เมษายน 2548) ซึ่งมีดังนี้

1.1 ว่ากล่าวตักเตือน
1.2 ทำทัณฑ์บน
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
1.4 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. การตัดคะแนนความประพฤติโรงเรียนได้วางเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดคะแนนความประพฤติดังนี้
2.1 ระดับความผิดที่ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน ได้แก่พฤติกรรมดังนี้
– ใช้วาจาไม่สุภาพ
– เข้าห้องเรียนสาย
– สวมเครื่องประดับ
– ไม่สนใจเรียน
– กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบ
– รับประทานอาหารนอกเวลา
– ไม่ทำเวร
– ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
– เล็บยาว
– หนีคาบเรียนหรือคาบกิจกรรม/คาบ
– ไม่สแกนบัตรลงเวลากลับ
2.2 ระดับความผิดที่ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน ได้แก่ พฤติกรรมดังนี้
– ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ
– มาโรงเรียนสาย
– ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ
– แต่งกายผิดระเบียบโดยเจตนา
– ไม่เข้าโฮมรูม
– ไม่เข้าประชุมระดับ หรือคณะ
– แต่งหน้า ทาปาก ทาเล็บ ใส่คอนแทคเลนส์แบบบิ๊กอายส์
– แกล้งเพื่อน
– ขัดคำสั่งครู
– ผมยาวเกินกำหนด
– ไว้หนวด เครา
– ไม่สแกนบัตรลงเวลาเรียน
2.3 พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 15 คะแนน
– ทรงผมผิดระเบียบ
– ย้อมหรือกัดสีผม ต่อผม
– ใช้คำไม่สุภาพในเว็บบอร์ด
– ข่มขู่เพื่อนนักเรียน
– ใช้โทรศัพท์มือถือ เอ็มพี 3 แฮนดีไดรฟ์ กล้องถ่ายรูป เล่นเกมหรืออุปกรณ์ สื่อสาร
ใด ๆ ขณะครูสอน กิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่น ๆ
– ไม่สวมหมวกนิรภัย
2.4 พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 20 คะแนน
– ปลอมลายมือ
– พกบุหรี่หรือที่จุดบุหรี่
– ปีนรั้วเข้าหรือออกโรงเรียน
– มีหรือจุดประทัดในโรงเรียน
– แอบอ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง
– ทิ้งขยะไม่เป็นที่
– นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
– ไม่ผ่านการประเมินเครื่องแบบและทรงผม
– รับฝาก และฝากสแกนบัตรแทนกัน
– เจาะหู ระเบิดหู เจาะคิ้ว เจาะลิ้น สักลาย
– ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายในโรงเรียน
– ไม่นำรถจักรยานยนต์ไปจอดในที่ที่โรงเรียนกำหนด
2.5 พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 30 คะแนน
– สูบบุหรี่
– ทำอนาจาร
– ขีดเขียนพ่นสีบนทรัพย์สินของโรงเรียน
– เล่นการพนัน
– เที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์
– ดื่มของมึนเมาทุกชนิด
– รีดไถเงิน
– ทำลายทรัพย์สินของครูโดยเจตนา
– ก้าวร้าวต่อครู
– กระด้างกระเดื่องต่อครู
– ทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน
– ชายหญิงอยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง
– ปลอมแปลงบัตรนักเรียน
– กล่าวว่าร้ายครู
– ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกำหนด/ครั้ง
2.6 พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 40 คะแนน ได้แก่
– ลักขโมยทั้งในและนอกโรงเรียน
– มีอาวุธในครอบครอง
– มีสื่อลามกและเผยแพร่สื่อลามก
– ทะเลาะวิวาท
– มั่วสุมนอกสถานศึกษา
2.7 พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 50 คะแนน ได้แก่
– เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
– ทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ
– ยกพวก ทะเลาะวิวาท
– ประพฤติไม่เหมาะสมในเรื่องชู้สาว
2.8 พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 60 คะแนน
– ไม่ผ่านการประเมินการแต่งเครื่องแบบนักเรียนและทรงผมครั้งสุดท้ายของภาคเรียนนั้น
– ครอบครองและจำหน่ายยาเสพติด
3. ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนี้
3.1 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ ครู โรงเรียน และชุมชน
3.2 กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาศักยภาพ
3.3 กิจกรรมฝึกอบรมความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความรับผิดชอบ
3.4 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี
4. นักเรียนพึงระวังสาเหตุที่ถูกตัดคะแนนมากที่สุด คือ
– มาสาย
– การแต่งกาย
– ขาดเรียน
– ทรงผม
– หนีเรียน
– เล่นการพนัน
– หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
– มั่วสุม ดื่มสุรา เสพสารเสพติด
– ไม่ร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนจัดขึ้น
– ไม่สแกนบัตร
5. เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 ระยะเวลาในการควบคุมพฤติกรรมตลอดปีการศึกษา
5.2 ผลของคะแนนพฤติกรรม
5.2.1 ผลของคะแนนเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คะแนนถูกตัดสะสม 30 – 50 คะแนน ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง
คะแนนถูกตัดสะสม 50 – 70 คะแนน เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน ครั้งที่ 1
คะแนนถูกตัดสะสม 70 – 90 คะแนน เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน ครั้งที่ 2
คะแนนถูกตัดสะสม 100 คะแนนขึ้นไป ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามข้อ 3
หากไม่ปฏิบัติตามให้ย้ายสถานศึกษา
5.3 ผลของคะแนนต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นในการเรียนแต่ละปีการศึกษา นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า 100 คะแนน นักเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขพฤติกรรม ตามกิจกรรมข้อ 3 และมีคะแนนพฤติกรรมตามที่ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนดจึงจะได้สิทธิเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
5.4 ผลต่อการจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 หากมีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า 100 คะแนน จะถูกระงับการออกใบ ปพ.1 และ ปพ.2 ชั่วคราว จนกว่านักเรียนจะดำเนินการแก้ไขคะแนนพฤติกรรมให้ได้ตามเกณฑ์ที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนด
5.5 ผลต่อการออกใบรับรองความประพฤติโรงเรียนจะไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า 100 คะแนน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นนักเรียนได้ดำเนินการแก้ไขคะแนนพฤติกรรมให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
5.6 การกำหนดคะแนนความประพฤติ 100 นั้น ถือใช้ในแต่ละระดับชั้น เมื่อจบระดับชั้น ใด ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดของคะแนน
5.7 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จะต้องได้รับการรับรองความประพฤติจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียน