นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร
หัวหน้าสำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่

  1. ทำหน้าที่เป็นธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ออกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ทำหน้าที่ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  3. ทำหน้าที่ รับ – ส่ง พิมพ์และออกเลขหนังสือราชการที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  4. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมอบหมาย