โครงสร้างบริหารงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายบวร  คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่

 1. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับที่ 2 ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคนที่ 1  ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน
 3. ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
 4. วางแผน รวบรวมข้อมูล ติดตาม สอดส่อง ดูแล และแก้ไขปัญหาวินัย ความประพฤติของนักเรียนและดำเนินงานในฝ่ายให้เกิดผลสูงสุด
 5. ดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 7. ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลงานตามอุดมการณ์ของโรงเรียน “เรียนดี  กีฬาเยี่ยม  เปลี่ยมคุณธรรม”
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติศักดิ์  สีหาบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีหน้าที่

 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ในกรณีที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 3. ทำหน้าที่เป็นธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ออกคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนมอบหมาย