คำสั่งเข้าค่ายคุณธรรม 61

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนที่มีความประสงค์แก้ไขคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ

ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องกิจการนักเรียน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน  2561

ประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่มีความประสงค์แสดงความจำนงเพื่อขอรับการคัดเลือก ยกย่องเชิญชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560

คนดีศรีเหลืองแดง”

                 ให้มารับแบบฟอร์มได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล