นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม
หัวหน้า งานบริหารคณะสี

นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
หัวหน้าคณะ 2 ไพฑูรย์  (สีแสด)

มีหน้าที่

  1. กำกับ ติดตาม ดูแลส่งเสริมความประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
  2. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติตามระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลว่าด้วยระเบียบควบคุมความประพฤตินักเรียน  พุทธศักราช  2550 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557)  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558)
  3. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสัปดาห์
  4. สรุป รายงานผลการดำเนินการงานคณะสีต่อผู้บริหาร
  5. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่หัวหน้าคณะและโรงเรียนมอบหมาย