ประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร

“คนดีศรีเหลืองแดง” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

“คนดีศรีเหลืองแดง” 

ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร60