ประชาสัมพันธ์

คำสั่งเข้าค่ายคุณธรรม 61

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร

“คนดีศรีเหลืองแดง” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร

“คนดีศรีเหลืองแดง” 

ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตร60

 

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนที่มีความประสงค์แก้ไขคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่าเกณฑ์

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ

ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่ห้องกิจการนักเรียน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน  2561