คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรชัยรังษี
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ. อานุภาพ ผิวอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล มาชานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัดชน ชาติวชิรวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ ฦาชา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ ผาดไธสง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธชัย วิชัยวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ แถวโนนทัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศานิต กล้าแท้
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการและเลขานุการ