Home|หน้าแรก

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education และยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงาน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความคิดและการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
ภาพกิจกรรมความละเอียดสูง goo.gl/PkNlNV
...

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education และยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความคิดและการพัฒนา บุคลากรในโรงเรียนทุกคนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ภาพกิจกรรมความละเอียดสูง goo.gl/PkNlNV

View on Facebook

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
คุณครูรติ กะเนรุพันธ์
...

View on Facebook

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี
เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้มาตรฐานสากล
อีกทั้่งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศอย่างมั่นใจ
และประสบความสำเร็จจากการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรม goo.gl/O5sUoV
...

View on Facebook

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูรติ กะเนรุพันธ์ สู่สุคติ ในสัมปรายภพ...

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพที่บ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.
...

View on Facebook

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดให้มีการสอนของคณาจารย์เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นั้น
ในปีนี้โครงการใดกำหนดให้มีการเปิดโครงการวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมูลนิธิได้ให้ความอนุเคราะห์นำเทปบันทึกการสอนไปเผยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ช่อง สศทท. วังไกลกังวล และทาง www.dlf.ac.th โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2559 และโครงการการจัดทำแผนซีดีประกอบการบรรยายเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการบรรยายมากขึ้น นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ goo.gl/tXsged
...

View on Facebook

หนังสือนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-10-17-13-10-36.pdf
...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 452 ภาพลงในอัลบั้ม: พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 382 ภาพลงในอัลบั้ม: พิธีตรวจสอบและประเมินผลนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ...

View on Facebook

นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้อัพเดตรูปภาพหน้าปกของตน ...

View on Facebook

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดพบ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ...

View on Facebook

โครงการตลาดนัดพบ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 5 ตุลาคม 2559
www.youtube.com/watch?v=yqwPJQsXyH8
...

View on Facebook