กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายยุทธนา บุญพุฒ
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายสุริยวงค์ ชัยวิชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวกาพย์พร กลางสาทร
งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสุขี ศรีสกุล
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และโรงเรียนสุจริต

นายยุทธนา บุญพุฒ
งานโรงเรียนสุจริต

นางบุณณดา เจริญสุข
งานบริหารระดับชั้น

นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
งานบริหารคณะสี

นายณัฐกฤตา ศิริพัฒนสกุลชัย
งานพิธีกรหน้าเสาธงและพิธีกรกิจกรรมวันสำคัญ

นายวีระศักดิ์ ศรีภู
งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
งาน To Be Number One

นางปาริชาต วชิรโชติกุล
งานพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

นายณัฐกฤตา ศิริพัฒนสกุลชัย
งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาวสุวิภา สุริยะปัญญา
งานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
งานสารวัตรนักเรียน

นางเบ็ญจมาศ ใบลี
งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ
งานจราจร

นายภานุมาศ วรสันต์
งานรักษาความปลอดภัย

นางสาวกรกช กุนา
งานธนาคารโรงเรียน