กลุ่มบริหารทั่วไป

นางเพลินตา ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นายกิตติ์ธีธัช บุตรพรม
งานโสตทัศนศึกษา

นายกิตติ์ธีธัช บุตรพรม
งานประชาสัมพันธ์

นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
งานอาคารสถานที่และงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางประภัสสร คิดบรรจง
งานปฏิคม

นางสาวสมพิศ กุลรักษา
งานโภชนาการ

นายประสงค์ ปักษา
งานสาธารณูปโภคและบ้านพักข้าราชการครู

นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
งานอนามัยโรงเรียน

นางศิริพร วงค์สืบ
งานประกันอุบัติเหตุ

นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายเจษฎา ไพศาลธรรม
งานยานพาหนะ

นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม
งานโรงเรียนกับชุมชน