กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพฤกษทล ชำนาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจิระพร ภูมิภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
งานสำนักงาน

นางผกามาศ เที่ยงธรรม
งานสารบรรณและธุรการ

นางสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม
การเงินการบัญชี