กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอาทิตย์ เรียงสาทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา
งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอาฬวี ภิญโญดม
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

นางสาวปิยรัตน์ แพรสี
งานทะเบียนนักเรียนและทะเบียนวัดผล

นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลี
งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

นางสาวพรสุดา ฦาชา
งานนิเทศการศึกษา

นางเสาวภา ชนะหาญ
งานแนะแนว

นางปิยะนาถ กวางซี
งานห้องสมุด

นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
งานพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวศันศนีย์ แสงพระโคส
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ

นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร
งานวิจัยคุณภาพการศึกษา

นางสาวธีราพร ศรีวงษา
งานรับนักเรียน

นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ
งานศูนย์อาเซียนศึกษา

นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์
งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษา

นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
งานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวกรองแก้ว กว้างนอก
งานศูนย์บริการวิชาการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบำรุง
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศศิวิมล สุ่มมาตย์
เลขานุการสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ