กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐวุฒิ ทรัพย์ทั้งสาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางปิยะนาถ กวางซี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุปาริชาติ สุวรรณชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายกิตติ์ธีธัช บุตรพรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางประภัสสร คิดบรรจง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายมณฑณัช บุญปลูก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวกมลมาศ ขึ้นนกขุ้ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นายศราวุธ สีตานันท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8