กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางนิภา ชัยชวนานิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธิรดา สุวรรณชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางเนาวรัตน์ สาริยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางเจรียงพร อาจประจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางปาริชาต วชิรโชติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางมณีรัตน์ ประภาวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวมนัญญา หาญอาสา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาววราลักษณ์ จุลละนันทน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางสาวทิพย์วัลย์ จันทร์เปล่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวนิตยา พงษ์พัง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวสุวิภา สุริยะปัญญา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวธีราพร ศรีวงษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศศิประภา สุนทรรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวสิริยากร ชำนาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13