กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจิระพร ภูมิภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางเสาวภา ชนะหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/10

นางกองทรัพย์ เค้าฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางเขมิกา ไชยแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายสุรักษ์ เที่ยงธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวเนตรณภา ตันแผ้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลัคนา พงศ์พิมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์ เพ็งกลาง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวพุธิตา ชนะพาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเอกรัตน์ สุทธยดิลก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวปนัดดา ทรงจันทึก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5