กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯและพลศึกษา

นายเฉลิมชัย นครไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯและพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นายศราวุธ ศรีโฉม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางวรัญญา โหนชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายประสงค์ ปักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิรันดร์ บุญชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายเจษฎา ไพศาลธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายไตรภพ เขียนเขว้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ว่าที่ร้อยตรีอาชาติณ ศรีบุรินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5