กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิธิพัฒน์ แก้วไกรไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวเยาวลักษณ์ อุปมายันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสุขี ศรีสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวกรกช กุนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางลักขณา ประจงค้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายชูชีพ ถนอมพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางพรประภา เพียกขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวศิริลักษณ์ ชมนาวัง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายราชภักดิ์ นาคดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวนันทนาพร ชัยชาญรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาววันเพ็ญ มั่งมี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายณัฐกฤตา ศิริพัฒนสกุลชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายทัศนะ สีหาราช

นายภาคภูมิ มีวาสนา

นางสาวเกวลิน คำสิงห์นอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางปณิดา ทับทิมศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นายทิวากร ดีเอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวพิชามญช์ วงศ์ษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาววิศากร นาคา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6