กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายปราโมทย์ อินทรบำรุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาวกาพย์พร กลางสาทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางจีรนุช ฟุ้งสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

นางกรรณิกา โพธิ์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางโสภา สีพั้วฮาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/10

นางบุณณดา เจริญสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเกศศิรินทร์ เล้าอารยะรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอาฬวี ภิญโญดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายเอนก หงษ์ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นางมะลิสา นาคพินิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวหนึ่งฤทัย จำเริญจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนฤมล งอกศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นายภคพล จุ้มใหญ่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นางสาวกชพร มั่นคง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางภัณฑิรา วรสันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวฉัตราภรณ์ สงวนรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายบรรพต นาคพินิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุภาพร สงวนศักดิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญบำรุง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางจิราพร หงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/15

นางสาวมณีกาญจน์ เต็มหลวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาวณัฐกิตติมา วงศ์สุขสิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศันศนีย์ แสงพระโคส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวธาริณี ศรีวงษ์ชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกานดา สีทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกรองแก้ว กว้างนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพรสุดา ฦาชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศศิวิมล สุ่มมาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวสิริกานต์ อินทรศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/15

นางวีนัด ศรีหาบุตร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางณัฏฐา นาคดี
LABBOY