กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัญจณ์วรา โนราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14

นางจีราวรรณ ดวงเงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/10

นางดวงดาว หวะสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13

นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสุริยวงค์ ชัยวิชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายภานุมาศ วรสันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางธนินทรา บุญชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิริพร วงค์สืบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13

นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางสาวบงกช เสี้ยมแหลม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางศิริพร โชติมานุกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14

นายปกครอง บุญปลื้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/15

นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางสาวสุมิตรา ศุภรานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวปิยรัตน์ แพรสี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/15

นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นางเบ็ญจมาศ ใบลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นายก่อพงศ์ ภูมิภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสิริวิมล ทะมาดี
ครูประจำชั้น

นายณรงฤทธิ์ ปลอดโคกสูง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายธนศาสตร์ ศิริวัฒนเมธานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10