กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นายสุนันท์ กลางพระเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางวาสนา โภคาแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางประสานพันธ์ พลทะยาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางผกามาศ เที่ยงธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสวลี อินทร์อ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัตน์ติยา อุดมทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประยงค์ อภิเมธีธำรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสมพิศ กุลรักษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวทัศนีวรรณ จ่าทัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายวีระศักดิ์ ศรีภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นางบุษยา พรหมจักร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายธีรภัทร วงษ์จักษุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5