วารสารประชาสัมพันธ์
May 22nd,2023 Meeting -3rd EMI OPEN HOUSE 2023
15 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
27 มีนาคม 2566 โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิกวิชาการ เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
25 มีนาคม 2566 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learing) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
17 มีนาคม 2566 มอบทุนการศึกษามูลินิธิเปรม ติณสูลานนท์
8 มีนาคม 2566 ประชุมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเหลืองแดง
2 มีนาคม 2566 ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมเป็นเกียรติ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการ พัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
28 กุมภาพันธ์ 2566 ผลการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
27 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.สพม.ชัยภูมิ ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
21 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.6 ครั้งที่ 3
20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.5 ครั้งที่ 3
19 กุมภาพันธ์ 2566 การอบรมการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition
17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.4 ครั้งที่ 3
16 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจฉิมนิเทศชัยภูมิภักดีชุมพล 2565 รุ่น 123 ปี
16 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องเรียน MEP ออกแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.3 ครั้งที่ 3
15 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริม ประสิทฺธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
14 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.2 ครั้งที่ 3
13 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.1 ครั้งที่ 3
9 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพลประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565​
3 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปี 2565
27 ม.ค. 66 ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพลเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566
25 มกราคม 2566 กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
23 - 25 มกราคม 2566 ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพ SMTE ม. ต้น
13-15 มกราคม 2566 ค่ายภาษาอังกฤษ MEP
9 มกราคม 2566 คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราปถัมภ์ ออกเยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียน
7 มกราคม 2566 กิจกรรม "วิศวะ สุรนารี สัญจร" WORKSHOP
28 ธันวาคม 2565 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566
28 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.5 ครั้งที่ 2
27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดี ระดับ ม.4 ครั้งที่ 2