วารสารประชาสัมพันธ์
25 มีนาคม 2566 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learing) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วันที่ 25 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ร่วมนำเสนอผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และนายณรงฤทธิ์ ปลอดโคกสูง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมส่งผลงานภาคโปสเตอร์ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learing สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2566,16:43   อ่าน 103 ครั้ง