ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจรูญ นิโรธกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2442 – 2444
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์เกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2444 – 2445
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์เปล่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2445 – 2450
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ป้อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2450 – 2452
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมา ศิริพรหมมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2452 – 2458
ชื่อ-นามสกุล : นายหนู นาคามดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2458 – 2476
ชื่อ-นามสกุล : นายกุหลาบ ประภาสโนบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2476 – 2478
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง พงศ์อนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2478 – 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายชะลอ ปทุมานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2488 – 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม จิระนาท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2490 – 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายเหลือ คำวชิรพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2494 – 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายชุบ วงษ์นรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 – 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ปานโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 – 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายดิลก วัจนสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 – 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายทรวง ยุวกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 – 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสำลี ผดุงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 – 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายทองอินทร์ เพียภูเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 – 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพัน รักษ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวงษ์ชัย ชนะชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 – 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวิทย์ พลมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 – 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ สิงหาราโท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 – 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เคนชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 – 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 – ถึงปัจจุบัน