คณะผู้บริหาร

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 044-811849
อีเมล์ : geerachai@cb.ac.th

นายพฤกษทล ชำนาญ
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
เบอร์โทร : 044-8611849 ต่อ 3
อีเมล์ : phuekstol@cb.ac.th

นางเพลินตา ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 044-811849 ต่อ 2
อีเมล์ : plerntapra@cb.ac.th

นายอาทิตย์ เรียงสาทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 044-811849 ต่อ 1
อีเมล์ : artit@cb.ac.th

นายยุทธนา บุญพุฒ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 044-811849 ต่อ 4
อีเมล์ : youthana@cb.ac.th