ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
บันทึกข้อความขอใช้เงินตามโครงการปี 66 Word Document ขนาดไฟล์ 39.63 KB 4
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
>"คนดี ศรีเหลืองแดง" ประจำปีการศึกษา 2565 เข็มเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเหลืองแดง 19
>"คนดี ศรีเหลืองแดง" ประจำปีการศึกษา 2565 เกียรติบัตรประเภทที่ 4 พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัครสวัสดิการสังคม 6
>"คนดี ศรีเหลืองแดง" ประจำปีการศึกษา 2565 เกียรติบัตรประเภทที่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยดีเด่น 2
>"คนดี ศรีเหลืองแดง" ประจำปีการศึกษา 2565 เกียรติบัตรประเภทที่ 2 เสียสละอุทิศตนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 11
>"คนดี ศรีเหลืองแดง" ประจำปีการศึกษา 2565 เกียรติบัตรประเภทที่ 1 ผลการเรียนยอดเยี่ยม 12
>เกียรติบัตร "ปฏิบัติหน้าที่กรรมการพิจารณาคนดีศรีเหลืองแดง" ประจำปีการศึกษา 2565 8
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 16