สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล
สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล
สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล ประกอบด้วย
โรงเรียน อำเภอ ผู้บริหาร ตำแหน่ง
ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ประธานสหวิทยาเขต
เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ นายปิยะพล เถื่อนพาชิน กรรมการสหวิทยาเขต
ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ นางสาวสายฝน ทวีแก้ว กรรมการสหวิทยาเขต
บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า นางปนัดดา ทีบัวบาน กรรมการสหวิทยาเขต