งานประกันคุณภาพ
เอกสารงานประกันคุณภาพ 2565
เอกสารงานประกันคุณภาพ 2565
- แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
- หนังสือรับรอง สมศ.
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน
- เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา