เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 
ชัยภูมิภักดีชุมพล แดนเหลืองแดนแหล่งเล่าเรียนฝึกฝน สร้างสรรค์คนคุณภาพดี
ให้แสงสว่างเมอด้วยปัญญาไม่มี ศิษย์ช.ย.เรียนดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
ชัยภูมิภักดีชุมพล เราสมมีเลือดแห่งวีรชน อุทิศตนสร้างวีรกรรม กล้าหาญ
องอาจ เข้มแข็งเก่งกาจ ฉลาดเลิศล้ำ เอาความดีชี้นำ กล้าพูดกล้าทำเพื่อสังคมไทย
ชัยภูมิเมืองโบราณบ้านนักสู้ เจ้าพ่อปู่พระยาแลแผ่คุ้มโพยภัย เตือนลูกหลาน
ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย เราภูมิใจในชัยภูมิบ้านเกิดเมืองนอน
ชัยภูมิภักดีชุมพล สามัคคีมั่นฝ่าฟันผจญ ดั่งทุกคนเกิดร่วมอุทร เรารักหน้าที่
มีวินัยใส่ใจคำสอน กตัญญูชั่วนิรันดร สร้างถิ่นเหลืองแดงกล้าแข็งก้าวไกล
-------------------------------------------------


 
ทำนองและคำร้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเร็จ คำโมง