วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"ผู้เรียนเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยีดิจิทัล"