ต.ค. 07

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตรง 58

ต.ค. 07

ประชาสัมพันธ์นักเรียนร่วมส่งข้อเสนอโครงงาน “โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 “

PosterYSC17        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ขึ้น เพื่อทำการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงการ Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอเรียนเชิญนักเรียนที่มีความสนใจ ส่งข้อเสนอโครงงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ตุลาคม 2557    <<คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>

ต.ค. 07

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17″

PosterNSC17-Header

           ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีกำหนดจัดโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17″ ในระหว่างเดือนกันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ต.ค. 06

กำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557

 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายละเอียดได้ที่
 http://www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1423

ต.ค. 06

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558  มีหลายหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html

Older posts «

» Newer posts


Hit Counter provided by shuttle service to lax