ข่าวสาร

cb_school
cb_school shared จักรดาว's photo.9 hours ago
เด็กหุ่นยนต์ CB Robot
cb_school
cb_school1 week ago
ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2560
จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ประเภทเรื่องสั้น
และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560
รายละเอียด www.parliament.go.th/phan
cb_school
cb_school added 4 new photos.2 weeks ago
ประชุมการรับนักเรียน
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 99 ปี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป
> ห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4
https://goo.gl/iVLPMK
> ห้องเรียน Intensive English Program (IEP) ม.1 และ ม.4
https://goo.gl/QNglH6
cb_school
cb_school2 weeks ago
เรียนเขิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพลทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล

Hit Counter provided by shuttle service to lax