แบบฟอร์มของกลุ่มธุรการ

แบบฟอร์มของกลุ่มธุรการ

แบบการขอไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบบันทึกข้อความ
แบบบันทึกข้อความใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
แบบบันทึกข้อความโรงเรียน
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.2
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบใบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบใบรับรองเงินเดือน
แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว
แบบสัญญายืมเงิน
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบสำคัญรับเงิน รายงานดูงานประชุมสัมมนา


Hit Counter provided by shuttle service to lax