ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 30 new photos.3 days ago
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเินการการจัดทำผ้าป่าโรงเรียนและงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 31 new photos.7 days ago
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยคุณครูเอื้องไพร กิ่งปรุ เข้าแนะแนวทางการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมฟังการแนะแนวในครั้งนี้
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 65 new photos.1 week ago
นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกายประจำเดือนระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนให้เป็นแนวการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องต่อไป
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 32 new photos.1 week ago
นายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์เบื้องต้นเอกสารโบราณในพื้นที่อีสานตอนล่าง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 21 new photos.1 week ago
นายศราวุธ สิงหารา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสะท้อนผลระหว่างปฏิบัติการสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 99 ปี
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ1 week ago
กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยนายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมคณะครูบุคคลากร นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร เป็นตัวแทนของทางโรงเรียน ร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อคืนป่าต้นน้ำโล่ใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
https://www.youtube.com/watch?v=Vgbuc1kfm3c&feature=youtu.be

cb_school
cb_school3 days ago
ศิษย์เก่า ช.ย.
มนุษย์กบเก๋าสุดในปฐพี! เปิดใจ ค่าย โตชัยภูมิ อดีตครูฝึกซีล จบรบพิเศษระดับโลกอื้อ

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1334927
cb_school
cb_school added 51 new photos — with Tiew-family Sariya and Haru Handai Charoenphakdee.2 weeks ago
cb_school
cb_school added 10 new photos.2 weeks ago
การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
cb_school
cb_school added 106 new photos.2 weeks ago
นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่การตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


Hit Counter provided by shuttle service to lax