ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 84 new photos.3 days ago
นายพฤษทล ชำนาญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เรื่องใบเสามบ้านกุดโง้ง ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ shared วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม's album.4 days ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ shared วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม's album.4 days ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 13 new photos.1 week ago
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
คุณปวรี โวโก้ล เจ้าของทุน ได้มอบหมายให้ครูสุพาภรณ์ เพียรทอง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา เดือนละ 1,500 บาทตลอดปีการศึกษา ให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้
1.นางสาวกันตยา เกตุหอม ม.4/13
2.นายกฤษดา สมปานวัง ม.5/8
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ1 week ago
ประเมินผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
https://youtu.be/ZYaiPA94Bl8
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 208 new photos.1 week ago
กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

cb_school
cb_school shared วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม's album.4 days ago
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม ม.4
cb_school
cb_school shared วัดภูพานอุดมธรรม พุทธมณฑลจังหวัดนครพนม's album.4 days ago
อบรมคุณธรรม ม.4
cb_school
cb_school added 193 new photos.4 days ago
โครงการจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมพญาแล วิทยาสงฆ์ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ
cb_school
cb_school5 days ago
เชิญชม Hotwave Music Awards 2018 ตอนแรก...วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ทางช่อง GMM25


Hit Counter provided by shuttle service to lax