ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 74 new photos.1 week ago
อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดร.อนันต์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เพื่อที่จะนำกระบวนการพัฒนานักเรียนไทยที่ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มาขยายผลให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 ให้ได้รับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ทั้งสิ้น 102 ศูนย์ ซึ่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ก็เป็น 1 ใน 102 ศูนย์ดังกล่าว ในปีนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมา เป็นครั้งที่ 4 ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่าย 1 ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ หลักสูตร ค่าย 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ มีจำนวน 35 คน ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 14 วัน คือ วันที่ 7 – 20 ตุลาคม 2560 วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการทดสอบ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 179 new photos.2 weeks ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 2 new photos.2 weeks ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ3 weeks ago
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2560
https://youtu.be/-g21DcFPpbE
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 193 new photos.4 weeks ago
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ
งานโสตโรงเรียนชัยภูมิงานโสตโรงเรียนชัยภูมิ added 900 new photos.4 weeks ago

cb_school
cb_school2 days ago
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ๒๘๙ รูปและบวชชีพราหมณ์ ถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในการเสด็จสู่สวรรคาลัยและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมทำวัตรสวดมนต์
- วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัด
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติธรรม เดินบิณทบาตรจากสี่แยกโรงเลื่อย ไปสี่แยกหนองบ่อ เลี้ยวขวาตามถนนหฤทัย ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียน สู่พิธีการ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ลาสิกขาและลาศีล เสร็จพิธี
ผู้ศรัทธาใจบุญ แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร
รูปละ ๙๐๐ บาทหรือบริจาคเป็นเจ้าภาพโรงทานตามกำลังศรัทธาได้ที่
ครูชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม ๐๙๓–๔๙๒๔๖๕๒
ครูสุดารัตน์ เสี้ยมแหลม ๐๘๙-๖๒๕๖๑๙๐
หรืองานธุรการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ๐๔๔-๘๑๑๘๔๙ ต่อ ๗๑๔

ขอผู้มีจิตเป็นกุศลศรัทธา ประสบแต่ ความสุข ความเจริญ สำเร็จผลในสิ่งที่ต้องการสืบไป
cb_school
cb_school3 days ago
สพฐ.กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติรับนักเรียนปีการศึกษา 2561แล้ว พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมออกประกาศ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/604451
cb_school
cb_school6 days ago
แสงที่ 501,115

มาร่วมใจกันจุดแสงเทียนให้ถึง 1,000,000 ดวง
เพื่อร่วมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ให้ #แสงแห่งรัก #แสงแห่งความภักดี เพื่อพ่อหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย สว่างเรืองรองทั่วทั้งแผ่นดิน
#แสงแห่งรัก
#เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน

ร่วมจุดเทียนออนไลน์คลิก
http://lightoflove.gsb.or.th/
cb_school
cb_school added 2 new photos.1 week ago
แจ้งปฏิทินงานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


Hit Counter provided by shuttle service to lax