บุคลากรของโรงเรียน

บุคคลากรปีการศึกษา 58
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

ตำแหน่ง วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ (คศ.4) ชำนาญการพิเศษ 1 1
รองผู้อำนวยการ (คศ.4)

รองผู้อำนวยการ (คศ.3)

ชำนาญการพิเศษ
2
1
1
3
รองผู้อำนวยการ (คศ.2) ชำนาญการ
ครู (คศ.4) เชี่ยวชาญ 1 1
ครู (คศ.4)

ครู (คศ.3)

ชำนาญการพิเศษ
10
24
13
47
23
71
ครู (คศ.3)

ครู (คศ.2)

ชำนาญการ
2
6
1
17
3
23
ครู (คศ.1) ครู 7 14 21
ครู (คศ.ผช.) ผู้ช่วย       – 2 2
พนักงานของรัฐ    1 1 2
รวม 54 96 150
นักการลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว – ยาม พขร 19 30 49

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระ      

View page »

คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ       

View page »

ผู้บริหาร

View page »

ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ  

View page »

ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระ  

View page »

ลูกจ้างประจำและพนักงานขับรถ

นายเฉลิมชัย  มณีรัตน์ ลูกจ้างประจำ นายมนต์ชัย  จำเริญจิ …

View page »

วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระ            

View page »

ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ     

View page »

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระ            

View page »

สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ     

View page »


Hit Counter provided by shuttle service to lax