ข้อมูลทั่วไป

บุคคลากรปีการศึกษา 59
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2559

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ชาย
หญิง
รวม
ผู้อำนวยการ (คศ.3) ชำนาญการพิเศษ
1
1
รองผู้อำนวยการ (คศ.3)
ชำนาญการพิเศษ
4
4
รองผู้อำนวยการ (คศ.2) ชำนาญการ
ครู (คศ.4)
เชี่ยวชาญ
1 1
ครู (คศ.4)

ครู (คศ.3)

ชำนาญการพิเศษ
7
26
11
54
18
80
ครู (คศ.3)

ครู (คศ.2)

ชำนาญการ
1
7
1
13
2
20
ครู (คศ.1)
ครู
7
13
20
ครู (คศ.ผช.)
ผู้ช่วย

2 2
พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

2

8

1

11

3

19

รวม
63 106
170
นักการลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว – ยาม พขร
21 33 54

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 59

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2559

ระดับ ม.ต้น
ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย    หญิง 1,668
399 133 437 139 421 139
ระดับ ม. ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
305 190 309 207 336 192 1,539

 

รวมนักเรียน  ชาย  2,207  คน     หญิง  1,000  คน
นักเรียนทั้งหมด  รวม   3,207   คน

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2559 ปก เนื้อใน 4 สี เนื้อใน 1 สี ปีการศึกษา …

View page »

ที่ตั้งและขนาด

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนบรรณาการ …

View page »

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตั้งขึ้น ปี พ.ศ.2442 โดยใช้ศา …

View page »

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

View page »

สีธงประจำโรงเรียน

สีเหลือง : ธรรม อันได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม หรือธรรมทั้ง …

View page »

สุภาษิตประจำโรงเรียน

 นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา ” แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไ …

View page »

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 ห้องธุรการ 044-811849 และ 044-812861 ต่อ….. เบอร …

View page »

อาณาเขต

ทิศเหนือ – ติดถนนบรรณาการ ทิศตะวันตก – ติดห …

View page »

อุดมการณ์ของโรงเรียน

View page »

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ บุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพ …

View page »

แนวปฏิบัติของนักเรียน

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน 07.45 น. เพลงมาร์ชโรงเรียนเป็นส …

View page »

ใส่ความเห็น


Hit Counter provided by shuttle service to lax