Return to แนวปฏิบัติของนักเรียน

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

07.45 น. เพลงมาร์ชโรงเรียนเป็นสัญญาณเตือนให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

07.55 น. นักเรียนเข้าแถว – จัดแถวตามจุดที่โรงเรียนกำหนดด้วยความเรียบร้อย พร้อมที่จะประกอบพิธีหน้าเสาธง

08.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตนทำสมาธิ รับฟังข่าวสาร รับฟังการอบรม

08.20 น. นักเรียนแยกเดินเป็นแถวตามระเบียบและไปตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด เพื่อไปเข้าห้องเรียน

08.30 น. เริ่มเรียนคาบที่ 1

11.00 น. นักเรียนชั้นม.ต้น  พักรับประทานอาหาร

11.50 น. นักเรียนชั้นม.ต้น  เริ่มเรียนภาคบ่าย

นักเรียนชั้นม.ปลาย พักรับประทานอาหาร

12.40 น. นักเรียนชั้นม.ปลาย เริ่มเรียนภาคบ่าย

15.10 น. โฮมรูม

15.20 น. นักเรียนต้องทำความสะอาดห้องเรียน

15.30 น. เลิกเรียน

18.00 น. นักเรียนทุกคนจะต้องออกจากบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ครูควบคุม


Hit Counter provided by shuttle service to lax