Return to ข้อมูลทั่วไป

แนวปฏิบัติของนักเรียน

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

07.45 น. เพลงมาร์ชโรงเรียนเป็นสัญญาณเตือนให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

07.55 น. นักเรียนเข้าแถว – จัดแถวตามจุดที่โรงเรียนกำหนดด้วยความเรียบร้อย พร้อมที่จะประกอบพิธีหน้าเสาธง

08.00 น. เคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตนทำสมาธิ รับฟังข่าวสาร รับฟังการอบรม

08.20 น. นักเรียนแยกเดินเป็นแถวตามระเบียบและไปตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด เพื่อไปเข้าห้องเรียน

08.30 น. เริ่มเรียนคาบที่ 1

11.00 น. นักเรียนชั้นม.ต้น  พักรับประทานอาหาร

11.50 น. นักเรียนชั้นม.ต้น  เริ่มเรียนภาคบ่าย

นักเรียนชั้นม.ปลาย พักรับประทานอาหาร

12.40 น. นักเรียนชั้นม.ปลาย เริ่มเรียนภาคบ่าย

15.10 น. โฮมรูม

15.20 น. นักเรียนต้องทำความสะอาดห้องเรียน

15.30 น. เลิกเรียน

18.00 น. นักเรียนทุกคนจะต้องออกจากบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ครูควบคุม

การรูดบัตรมาเรียน

แนวปฏิบัติของนักเรียนในการรูดบัตรมาเรียน 07.00 น. เปิดก …

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน

กำหนดการปฏิบัติประจำวัน 07.45 น. เพลงมาร์ชโรงเรียนเป็นส …

เครื่องแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย …

โครงการธนาคารโรงเรียน

โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารโรงเรียนชัยภูมิภักดี …


Hit Counter provided by shuttle service to lax